logou

A L A P Í T Ó  O K I R A T

/A módosításokkal egységes szerkezetben* /

 

 

A Csonka János Alapítvány Kuratóriuma (a továbbiakban: Kuratórium) a Csonka János Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) alapító okiratában foglalt rendelkezéseknek és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján muzeális intézményt (a továbbiakban: intézményt ) alapít az alábbiak szerint.

 

1./ Az intézmény

     neve:                         Csonka János Emlékmúzeum

     rövidített neve:         Csonka János Múzeum

     székhelye:                 H-1114 Budapest, Bartók Béla út 31.

     szakmai besorolása: közérdekű muzeális gyűjtemény

2./ Az intézmény vezetője: a múzeumvezető, aki felett a Kuratórium elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat.

3./ Az intézmény feladatai:

     a) Fő feladata: Csonka János munkásságának és az általa létrehozott mindennemű relikviának, tárgyi és dokumentációs emléknek a felkutatása, gyűjtése, megőrzése és bemutatása.

     b) Gyűjtőköre: Csonka János alkotásai, az általa alapított gyár termékei, a hazai autó és motorgyártás történeti emlékei.

     c) Gyűjtőterülete: Magyarország és - a nemzetközi jog rendelkezéseinek figyelembevételével - a környező országok.

4./ Az intézmény tevékenységi köre a TEAOR szerint:

     Főtevékenység

     91.02 Múzeumi tevékenység

     Egyéb tevékenységek

     58.19 Egyéb kiadói tevékenység

     68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

     93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

5./ Az intézmény fenntartója: Az Alapítvány, amely közművelődési és együttműködési megállapodások megkötésével, valamint pályázatok útján elnyert támogatásokkal kívánja biztosítani a működéshez szükséges feltételeket.

6./ Az intézmény jogállása: Az Alapítvány szervezetéhez tartozik, nem önálló jogi személy.

7./ Záró rendelkezések: Az alapító okiratban foglaltakat valamint az intézmény működésének rendjét az Alapítvány szervezeti és működési szabályzata részletezi.

Budapest, 2010. május 31. nap

                                                                                                   Dr. Bendzsel Miklós s. k.

Csonka János Alapítvány Kuratóriuma                  

A módosításokat dőlt betűvel jelöltük